اما ع.ش.ق

قسم به عشق که داستان دلم با عشق، حدیث شیشه و سنگ است

آذر 97
1 پست
تیر 93
1 پست
شهریور 91
1 پست
آبان 89
1 پست
مهر 89
1 پست
مرداد 89
3 پست
خرداد 89
2 پست
اسفند 88
1 پست
دی 88
1 پست
آذر 88
2 پست
مهر 88
1 پست
مرداد 88
1 پست
تیر 88
1 پست
خرداد 88
4 پست
اسفند 87
1 پست
بهمن 87
1 پست
دی 87
1 پست
مرداد 87
1 پست
تیر 87
1 پست
خرداد 87
2 پست
اسفند 86
2 پست
بهمن 86
2 پست
دی 86
3 پست
آذر 86
2 پست
آبان 86
1 پست
مهر 86
2 پست
شهریور 86
2 پست
مرداد 86
1 پست
تیر 86
2 پست
خرداد 86
1 پست
اسفند 85
2 پست
بهمن 85
3 پست
دی 85
2 پست
آذر 85
1 پست
آبان 85
2 پست
شهریور 85
1 پست
مرداد 85
1 پست
تیر 85
1 پست
خرداد 85
1 پست
اسفند 84
1 پست
دی 84
1 پست
آذر 84
1 پست
آبان 84
1 پست
شهریور 84
1 پست
مرداد 84
2 پست
تیر 84
1 پست
خرداد 84
1 پست
اسفند 83
1 پست
بهمن 83
2 پست
دی 83
2 پست
آذر 83
3 پست
آبان 83
4 پست
مهر 83
2 پست
شهریور 83
3 پست
مرداد 83
3 پست
تیر 83
3 پست
خرداد 83
3 پست
اسفند 82
4 پست
بهمن 82
2 پست
دی 82
5 پست
آذر 82
5 پست
آبان 82
4 پست
مهر 82
3 پست
شهریور 82
4 پست
مرداد 82
3 پست
تیر 82
3 پست
خرداد 82
3 پست
اسفند 81
5 پست
بهمن 81
4 پست
دی 81
6 پست
آذر 81
9 پست
آبان 81
6 پست
مهر 81
7 پست
شهریور 81
6 پست
فلسفی
3 پست
مذهبی
11 پست
شعر_سنتی
3 پست
سیاسی
17 پست
اجتماعی
6 پست
انتخابات
7 پست
شعر_نو
2 پست
عرفانی
1 پست
غزل
3 پست
زندگی
بدون شرح!