دل من مال تو باد

اول شعبان بود،
آه...
و سراپای وجودم ،
پر از احساس غريبی .
من نمی دانم
که اشارت به چه چيزی می کرد؟
پنجره : لايش باز،
و هنوز در مهريم که چنين باد لطيف و خنکی
باز به احساس ترک خورده ی من ور می رفت.

سخت به خود لرزيدم. نه که از سردی باد، و نه احساس غريب
بلکه اين پنجره و اين احساس
بلکه شايد شعبان
همگی جمع شدند
تا که من باز
بگويم سخن از حال خراب
شايد از مستی و بی پروايی
شايد از گيسوی يار
شايد از عشق به بوی گلها
شايد از فکر به دنيای دگر
شايد اين ذهن پريشان شده ام راه ندارد به فراسوی زمان.

نکند هرزه سخن می گويم؟
نکند می خواهم ، زير فرمان فشار احساس
راز نا گفته ی خود فاش کنم؟
نکند من دارم سخن از عشق کسی می گويم ، که همه از من و او بی خبرند؟
نکند در خوابم؟!

و هزاران شايد، و هزاران نکند

لعنتی فکر خراب
لعنتی بدبينی
لعنتی حس غريب
لعنتی باد لطيف
لعنتی ابر سياه...

گريه خواهم کرد
تا مگر ابر سياه ، دست ز من بردارد
چه گناهی
کرده بودم که چنين تلخ ، شرابم دادی؟
گريه خواهم کرد
تا همان قطره آخر، همه اش مال خودت

تو و آن سرو بلند
تو و آن زلف پريشان
تو و آن "عشق" که پيش تو عزيز است،
دست ز حالم بردار...

من که می دانم
سر اين رشته دراز است
من خبر دارم از عشق تو با خون جگر
عيب ندارد: از تو هی باد لطيف، و شکايت از من.
صد هزاران شايد ، صد هزاران نکند
صد هزاران گريه ، صد هزاران تو و آن !
همه اش تقديمت.
دل من مال تو باد!
اول شعبان ـمهر1381

/ 2 نظر / 5 بازدید
sorry cant tell u

salam be nazare man ally bood harf nadasht

لیلی.......دیوونه

اي خداي عيسي! مگر نه رمز عروج، سبكبالي و سبكباري است، عطايمان كن!.............. خدايا! آن قدر تعابير دوست داشتن، براي غير تو زیاد شده كه نمي دانم با كدام واژه بگويم: دوستت دارم............به سراغ من اگر می آیی نرم و آهسته بیا مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهائی من ........دوست خوبم دعام کن